جدول حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۹

امتیاز 2.00 ( 1 رای )

جدول حقوق ۹۹ کارگران قانون کار

ردیفعنوانمبلغدرصد افزایش
۱مزد ۹۹ قانون کار (روزانه)۶۱۱.۸۰۹۲۱
۲حقوق ۹۹ قانون کار (ماهانه)۱۸.۳۵۴.۲۷۰۲۱
۳نرخ افزایش سایر سطوح مزدی ۹۹ قانون کار+۳۰.۳۳۸۱۵
۴بن کارگری ۹۹ قانون کار۴.۰۰۰.۰۰۰۱۱۰
۵حق مسکن ۹۹ قانون کار۱.۰۰۰.۰۰۰۰۰۰
۶حق اولاد یا کمک عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مزد ۹۹)۱.۸۳۵.۴۲۷۲۱
۷حق اولاد یا کمک عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مزد ۹۹)۳.۶۷۰.۸۵۴۲۱
۸حق اولاد یا کمک عائله مندی برای ۳ فرزند (معادل ۹ روز حداقل مزد ۹۹)۵.۵۰۶.۲۸۱۲۱
۹مزد هر ساعت کار عادی۸۳.۴۶۶۲۱
۱۰فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۹۹۱۱۶.۸۵۳۲۱
۱۱فوق العاده هر ساعت شب کاری ۹۹۲۹.۲۱۳۲۱
۱۲فوق العاده هر ساعت جمعه کاری۹۹۳۳.۳۸۷۲۱
۱۳فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۹۹ معادل ۱۵ درصد حقوق ۹۹۲.۷۵۳.۱۴۰۲۱
۱۴فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۹۹ معادل ۱۰ درصد حقوق ۹۹۱.۸۳۵.۴۲۷۲۱
۱۵فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۹۹ معادل ۱۰ درصد حقوق ۹۹۱.۸۳۵.۴۲۷۲۱
۱۶فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر شب ۹۹ معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۹۹۴.۱۲۹.۷۱۱۲۱

مطالعه بیشتر