امکان محاسبه مهریه بعنوان دیون ممتازه به نرخ روز

امتیاز 4.00 ( 1 رای )
شماره نظریه : ۷/۹۸/۲۰۳۷   
شماره پرونده : ۹۸-۳/۱-۲۰۳۷ح   
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

استعلام :

در صورتی که دیون متوفی (زوج) زیاده بر دارایی ایشان باشد و طلبکاران دارایی ایشان را به ترتیب با رعایت تقدم و مازاد توقیف کرده باشند و همسر متوفی (زوجه مطلقه) بر اساس طلاق نامه که مهریه درآن ذکر شده است درخواست پرداخت از طریق اجرای احکام مدنی نماید: ۱- میزان دیون ممتازه زوجه از بابت مهریه بر اساس ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ محاسبه خواهد شد یا بر ساس ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ محاسبه می شود؟ ۲- میزان مهریه اعلامی در مواد مذکور عینا ممتازه می باشد (یعنی اینکه ۱۰/۰۰۰ ریال یا ۲۰۰/۰۰۰ ریال فقط توقیف می شود؟ یا مبالغ اعلامی باید به نرخ روز محاسبه شود سپس از باب دیون ممتازه توقیف شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در ماده۲۲۶ قانون امور حسبی به حق تقدم زوجه نسبت به مهر تصریح شده است؛ مع الوصف در صورتی که دیون متوفی متعدد و با صدور احکام و اجراییه های متعدد به حیطه وصول درآید، طبق بند ۳ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ حق تقدم زوجه منظور خواهد شد و تاکنون میزان آن افزایش نیافته است.

مطالعه بیشتر