نو آوری های قانون چک (بخش اول)

چک الکترونیکی

در قانون جدید صدور چک‌ بر خلاف قانون های قبلی چک الکترونیکی پذیرفته شده و از این جهت با فراهم شدن بستر چک الکترونیکی، امکان استفاده از این چک میسر می‌ گردد و این گو مطابق قانون جدید همان ضمانت اجراهای چک کاغذی را خواهد داشت.