دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی بیمه

اگر اختلافی بین بیمه گر و بیمه گذار حادث شود لاجرم برای حل اختلاف مراجعه به مراجع قضائی ضروری خواهد بود و از این رو طبق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. مطابق قاعده عمومی صلاحیت ها که ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی آن را بیان نموده است می توان دعوا را در دادگاهی اقامه کرد که شرکت بیمه در حوزه قضائی آن اقامتگاه دارد. همچنین می توان دعوا را در دادگاهی مطرح نمود که حادثه در محل آن دادگاه به وقوع پیوسته است و اگر شرکت دارای شعب متعدد باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه در دادگاهی رسیدگی می شود که شعبه طرف معامله یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است مگر اینکه شعبه مذکور برچیده شده باشد در این صورت دعوا در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.