» » ابتلای زوج به بیماری هپاتیت B، مانع از تمکین زوجه نیست.

ابتلای زوج به بیماری هپاتیت B، مانع از تمکین زوجه نیست.

تاریخ : 27 دی 1395, 22:31
توسط : mohammad
نظرات : 0
بازدید : 645
ابتلای زوج به بیماری هپاتیت B، مانع از تمکین زوجه نیست.

?تاریخ رای نهایی: 1391/06/04
?شماره رای نهایی: 9109970220201021

✅رای بدوی

در خصوص دعوی آقای (م. ج.) فرزند (الف.) به طرفیت خانم (ح. الف. ص.) فرزند (غ.) با وکالت آقای (م. ن.) دایر به صدور حکم الزام به تمکین با توجه به دادخواست تقدیمی و ملاحظه تصویر مصدق رونوشت سند ازدواج با احراز رابطه زوجیت دائمی فی¬مابین خواهان و خوانده و اینکه وکیل خوانده در جلسه مورخه 30/3/91 و لایحه تقدیمی، توجیهی در مخالفت با خواسته ارائه ننموده و استناد به آرای صادره از شعب 259و283 دادگاه عمومی تهران نموده و موضوع را از نظر شکلی مشمول امر مختوم بها دانسته و در نهایت استناد به بیماری هپاتیت B زوج نموده که در خصوص شکلی ضمن رد ایراد وکیل به دلیل حدوث شرط جدید تهیه مسکن توسط زوج و با عنایت به اینکه در یکی از دادنامه¬های شعبۀ 283 مسئله تمکین را مشروط به تهیه منزل برای زندگی مشترک نموده و اینکه در ماهیت با توجه به شواهد موجود زوجه اطلاع از وضعیت بیماری زوج در هنگام عقد ازدواج داشته و این نمی تواند موجبی برای عدم تمکین وی بوده باشد و با توجه به اینکه در حال حاضر بر حسب تصویر مصدق اجاره¬نامه توسط زوج منزل تهیه گردید و نمی¬تواند موضوع مشمول مقررات 1115 قانون مدنی باشد، لذا به استناد به مواد 1102و1103و1104و1105و1114 قانون مدنی، دعوی خواهان قابل پذیرش و حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج صادر و اعلام می¬گردد. این رأی حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبۀ 281 دادگاه خانواده ‌تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم (ح. الف. ص.) با وکالت آقای (م. ن.) از دادنامه 9109970242900389 مورخه 31/3/91 شعبۀ محترم 281 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن مشارٌالیها به تمکین از شوهرش تجدیدنظرخوانده آقای (م. ج.) محکوم گردیده، وارد نمیباشد؛ زیرا که دادنامه بر اساس قواعد و موازین فقهی و حقوقی جاری و تشریفات دادرسی ساری تصدیر یافته و ایرادی از حیث شکلی یا ماهوی به دادنامه وارد نیست و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات جواز ترک تمکین وی را ایجاب نماید، ارائه نکرده است، بنا به مراتب، دادگاه اظهارات نامبرده را مبنی بر عدم امکان تمکین بلادلیل تلقی و مستنداً به قسمت اخیر ماده 358  قانون آیین دادرسی دادگاه¬ های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 درامور مدنی، ضمن رد تجدید نظرخواهیِ تجدید نظرخواه، دادنامه تجدید نظرخواسته را عیناً تأیید می¬نماید. این رأی به موجب ماده 365 قانون مرقوم، قطعی است.
رئیس شعبۀ 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران  -  مستشار دادگاه

✅رأی اعاده دادرسى دادگــاه

در خصوص تقاضای اعاده دادرسی خانم (ح. الف. ص.) با وکالت  آقای (م. ن.) ازدادنامه قطعی 9101021 مورخه 4/6/1391 شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به موجب آن دادنامه شماره 910389 مورخه 31/3/1391 صادره از شعبۀ محترم 281 دادگاه خانواده تهران که راجع است به محکومیت خانم (ح. الف. ص.) به تمکین زوجیت نسبت به آقای (م. ج.) که با اقدام تجدیدنظرخواهی مشارٌالیها برابر دادنامه فوق¬الذکر (دادنامه موضوع اعاده دادرسی) با رد اعتراض معترض، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید گردیده نظر به اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می¬شود که علّت تقاضای اعادۀ دادرسی ابتلای زوج به بیماری هپاتیت B عنوان گردیده، لذا با توجه به مراتب، نظر به اینکه بیماری مذکور (از نوع B) مانع تمکین نمی¬باشد، تقاضای اعاده دادرسی نیز با هیچ¬یک از شقوق ذیل ماده 426 از قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده با این وصف دادگاه در استناد به تبصره ذیل ماده 435 از قانون دادرسی یاد شده، قرار رد اعاده دادرسی را صادر و اعلام می¬نماید. رأی صادره به موجب ماده 365 از قانون آیین دادرسی مدنی، قطعی است.
رئیس شعبۀ 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران  -  مستشاران دادگاه

تگهای مطلب :

نظر دهیدنام شما :
ایمیل شما :
نظر شما :
کد امنیتی :
عکس خوانده نمی شود
کد را وارد کنید :
جستجو
اشتراک ها
حقوق حرفه ای را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
خبرنامه
برای دریافت جدیدترین اخبار و مطالب سایت با وارد کردن ایمیل خود مشترک خبرنامه حقوق حرفه ای شوید :